CHỈ CÓ PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN NÀY MỚI GIÚP CON NGƯỜI GIẢI THOÁT ĐƯỢC

Đức Phật dạy rất rõ pháp môn Thiền tông này:
– Xuyên suốt các đời Tổ sư từ Thượng, Trung pháp, không ai chấp nhận pháp môn này; mà phải đợi đến đời Mạt Thượng pháp, loài người đã văn minh lên cao, tức có kiến thức hơn người, thì mới có nhiều người chấp nhận. Nhờ vậy, đến đời này có rất nhiều đạt được “Bí mật Thiền tông”, còn giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” thì vô số.
Tuy đã có nhiều người đạt được như vậy rồi, nhưng cũng phải hiểu phải hiểu thật rõ 6 điều như dưới đây:
Thứ nhất: Người nào chịu trách nhiệm phổ biến pháp môn Thiền tông này, người đó phải nắm được “Sách Trắng Thiền Tông” và phải hiểu thật rõ lời dạy của Như Lai trong quyển Sách trắng này.
Thứ hai: Phải nắm được “Mạch Nguồn Thiền Tông”.
Thứ ba: Phải cảm nhận và sống với Tánh Thanh tịnh của mình.
Thứ tư: Chỉ phổ biến pháp môn Thiền tông này, nơi chùa Thiền tông.
Thứ năm: Thiền viện, tu viện hay chùa tu theo vật lý không được phổ biến pháp môn Thiền tông này.
Thứ sáu: Người phổ biến pháp môn Thiền tông phải tuân thủ nghiêm ngặt 2 phần:
Phần 1: Tiền lời phổ biến sách phải đưa vào chùa Thiền tông hoặc các phông của Tổ sư Thiền tông.
Phần 2: Chùa không phải Thiền tông, không được phép nhận số tiền này.
Đối với độc giả phải biết 6 điều cấm kỵ:
Điều 1: Muốn giác ngộ giải thoát mới xem:
Điều 2: Khi đọc sách, không chịu nổi lực Dương của sách đẩy ra, nên đem tặng lại cho người nào muốn giải thoát.
Điều 3: Không được phép bán lấy lởi để mình nuôi thân.
Điều 4: Bất cứ ai sử dụng tiền lời này, tức tự mình chuốc lấy tai họa vào thân!
Điều 5: Không khinh chê hay phá pháp môn Thiền tông này.
Điều 6: Độc giả nào vi phạm, tự nhiên nghe người mình rợn lên, tức bị nhiễm bệnh do vị Thần Kim Cang đánh trả đó. Nếu lỡ khinh chê hay phá, phải sám hối ngay. Sám hối trong 3 ngày mà không hết bệnh. Phải tìm cho được kinh sám hối của pháp môn Thiền tông, sám hối trong 30 ngày. Nếu để quá 30 ngày thì không được!
Đức Phật khẳng định:
Theo lởi dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Chỉ có pháp môn Thanh Tịnh thiền này mới giúp con người giải thoát được, chứ nơi thế giới này không pháp môn nào có chức năng này.
TRÍCH QUYỂN: “KHAI THỊ THIỀN TÔNG” – NXB TÔN GIÁO HÀ NỘI.

chua tho

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*