NGƯỜI ĐỜI MẠT PHÁP, MUỐN TU PHÁP MÔN NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN, THÌ PHẢI LÀM SAO ?

NGƯỜI ĐỜI MẠT PHÁP, MUỐN TU PHÁP MÔN NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN, THÌ PHẢI THỰC HIỆN 7 PHẦN CĂN BẢN NHƯ SAU:
***
Ngài A Nan Đà trình xin hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con biết rõ:
“Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền”.
Để khi tập Huyền Ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thanh tịnh thiền, đến đời Mạt pháp được công bố ra, những người ở Hội này hiểu, mà tu tập đúng lời của Đức Thế Tôn dạy.
Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy:
– Này ông A Nan Đà, người đời Mạt pháp, muốn tu pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền, thì phải thực hiện 7 phần căn bản như sau:
– Một: Hằng ngày làm việc gì cứ làm việc nấy cho chu đáo.
– Hai: Có gia đình phải lo cho gia đình.
– Ba: Có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc.
– Bốn: Không tin và làm những chuyện nhảm nhí để người đời chê cười.
– Năm: Đời này phải nhất quyết Giải thoát.
– Sáu: Phải tìm đủ mọi phương cách tạo công đức.
– Bảy: Phải học cho thuộc lòng công thức trở về Phật giới.
Vào đời Mạt pháp, người nào muốn tu pháp môn tu Như Lai Thanh tịnh thiền, chỉ thực hiện 7 phần như nêu trên là đủ.
TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

GYUH IN-MAU-YEU-CHI-MOI

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*