NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ?

Ông Thù Thắng An hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn dạy Nhà lửa là sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy:
– Này ông Thù Thắng An, Nhà lửa là nhà thiêu đốt!
Nó ở đâu?
– Nó ở trong Tam giới này, gồm:
*Một: Ở trái đất.
*Hai: Ở cõi Trời Dục giới.
*Ba: Ở cõi Trời Hữu Sắc và nước Cực Lạc.
*Bốn: Ở cõi Trời Vô Sắc.
Ở trong 4 nơi này, nơi nào cũng bị lửa “Vô thường” đến rất nhanh. Nên Như Lai gọi là trong Nhà lửa.
Ông Thù Thắng An hỏi thêm:
– Kính bạch Đức Thế tôn, còn một thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết bàn. Mới mấy ngày trước, Đức Thế Tôn dạy Thanh tịnh thiền, ông Xá Lợi Phất được nhìn thấy Bể tánh Thanh tịnh, nên ông biết thật rõ ràng trong Bể tánh Thanh tịnh. Vì vậy, khi ông rời thế giới loài Người này, để trở về sống với thế giới Mười phương Chư Phật, thì ông biết đường. Còn như chúng con chưa được nhìn thấy, khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, muốn trở về Phật giới làm sao con biết đường đi, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy ông Thù Thắng An:
– Này ông Thù Thắng An, ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Bể tánh Thanh tịnh nơi Chư Phật sống, là vì ông có thật nhiều công đức.
Như Lai dạy ông:
– Việc nhìn thấy Bể tánh thanh tịnh không quan trọng, mà ông muốn trở về Phật giới chỉ cần có 3 yếu tố như sau:
*Một: Thật sự ông muốn trở về Phật giới hay không?
*Hai: Ông có tạo được nhiều công đức hay không?
*Ba: Ông có cố gắng học thuộc lòng công thức trở về Phật giới hay không?
Nếu ông đủ 3 yếu tố này, mà ông thật lòng ham muốn, thì sẽ có 1 vị Phật phân thân vào thế giới này dẫn ông về. Còn việc nhìn thấy Bể tánh thanh tịnh về bên đó mặc tình mà thấy.
Ông Thù Thắng An lại hỏi thêm:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy những người tu theo đạo của Đức Thế Tôn, mà họ không tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền này, họ có được trở về Bể tánh Thanh tịnh không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy:
– Này ông Thù Thắng An, những người tu theo đạo của Như Lai mà không biết pháp môn Thanh tịnh thiền này, thì họ không không trở về Phật giới được, dù có dụng công tu Thiền theo kiểu gì và hành Thiền ra sao, 5 hay 10 ngàn đời cũng không trở về được.
TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.
NXB. HỒNG ĐỨC.
*thientong.com*

LE TRUYEN THIEN

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*