THẾ NÀO LÀ KIẾN TÁNH ? LÀM SAO THỰC HÀNH KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT

Người kiến tánh, là phải thấy bằng Tánh Phật thanh tịnh của chính mình, cái sáng này là ánh sáng của điện từ quang bao bọc tánh Phật, cái hằng thấy của tánh Phật, thấy xuyên qua ánh sáng này, nên người nào thấy được như vậy gọi là thấy bằng Tánh thấy thanh tịnh của Phật Tánh.

Tánh Phật thấy này phải xuyên qua được cái vỏ bọc bằng điện từ âm dương của tánh người.

Hay nói cách khác: Ai tập đúng lời Phật dạy mà thấy không lập tri, người đó là kiến tánh.

Kiến tánh có 3 lớp:

. Một là tánh Phật thấy, không bị “nhiễm” tánh người.

. Hai là tánh Phật thấy, được điện từ quang chuyển đi. Nhưng tánh thấy này chưa biết gì, chỉ thấy bằng trong sáng như vậy thôi.

. Ba là khi thấy, mà cái biết trong phật tánh biết nữa, thì tánh Phật thấy và biết đó, mới đúng là tánh Phật thấy.

Người tu theo pháp môn thiền tông hiện nay, không cần kiến tánh như người xưa nữa.

Vì sao?

Vì người xưa không ai được xem Huyền ký của Đức Phật dạy, duy chỉ có các vị Tổ thiền tông được xem thôi. Do đó người xưa bắt buộc phải kiến tánh mới biết đường giải thoát. Còn ngày nay, Huyên ký của Đức Phật được công bố ra rồi, những người có duyên lớn, đọc được Huyền ký của Đức Phật dạy, ai cũng biết rõ 6 căn bản :

1. Biết rõ Phật tánh là gì.
2. Tánh người là sao.
3. Tu sao còn bị luân hồi.
4. Tu sao được giải thoát.
5. Biết được công thức rõ ràng.
6. Công đức và phước đức như thế nào. V. v…

Những vị biết được 6 phần trên không cần phải kiến tánh.

Tuy nhiên, ngày nay vị nào tu thiền tông mà được kiến tánh nữa, thì được gọi là hoàn chỉnh. Người này chắc chắn không thối chuyển, với pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy.

(Trích trong Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền)

PHO HIEN BO TAT

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*